Tingnan ang page na ito sa Ingles, Espanyol, o Chinese.

Malugod at ligtas na pagtanggap sa iyong pagbabalik sa YBCA

Sa YBCA, patuloy namin pinaprayoridad ang kalusugan at kapakanan ng ating komunidad.
Tumulong na alagaan ang isa’t isa:

Magsuot ng mask na tumatakip sa iyong ilong at bibig sa tuwina sa loob ng aming mga gusali.

Kinakailangan ang mask para sa lahat ng tauhan at bisita anuman ang status ng pagpapabakuna.

HVAC: Gumagamit ang YBCA ng MERV 13 filters o mas mataas rito sa buong HVAC system namin.

Hangga’t sa pinakamatagal na maaari, pinapapasok namin sa aming mga gusali ang hangin mula sa labas.

Kapag maaari, pinapanatili naming bukas ang mga pintuan at bintana sa aming mga lugar.

Makipagtulungan sa amin na panatilihing malusog ang ating komunidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas sa sakit:

Magpabakuna

Manatili sa bahay kung may sakit at makipag-ugnayan sa iyong doktor!

Papasukin ang sariwang hangin

Maghugas ng iyong mga kamay

Photo by LexMex Art.