Kalusugan at Kaligtasan sa YBCA

Tingnan ang page na ito sa Ingles, Espanyol, o Chinese.


Sa YBCA, patuloy naming pinaprayoridad ang kalusugan at kapakanan ng ating komunidad. Binago namin at pinahusay ang aming mga protokol sa kalusugan at kaligtasan upang iayon sa patnubay mula sa lahat ng lokal, estado, at pederal na pampublikong kinakailangan sa kalusugan.

Salamat sa pagtulong na mapanatiling malusog ang ating komunidad.

Mga Madalas Itanong

Paglilinis at HVAC


Oo. Madalas na nililinis at dinidisimpekta ang mga ibabaw, rehas, banyo, at lugar na inuupuan.

Gumagamit ang YBCA ng MERV 13 na mga filter o mas mataas na inirerekomenda ng CDC sa lahat ng aming HVAC system. Hangga’t sa pinakamatagal na maaari, pinapapasok namin sa aming mga gusali ang hangin mula sa labas. Mananatiling bukas ang mga pinto at bintana sa aming mga lugar kapag maaari upang makabuluhang mabawasan ang panganib ng pagkalat sa komunidad ng COVID-19.

Mangyaring bisitahin ang website ng CDC para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga alituntunin sa paglilinis at mga rekomendasyon sa sirkulasyon ng hangin.