Kalusugan at Kaligtasan sa YBCA

Tingnan ang page na ito sa Ingles, Espanyol, o Chinese.


Sa YBCA, patuloy naming pinaprayoridad ang kalusugan at kapakanan ng ating komunidad. Binago namin at pinahusay ang aming mga protokol sa kalusugan at kaligtasan upang iayon sa patnubay mula sa lahat ng lokal, estado, at pederal na pampublikong kinakailangan sa kalusugan. Mangyaring tumulong na pangalagaan ang isa’t isa at suriin ang sumusunod na mga patakaran habang pinaplano ninyo ang inyong pagbisista:

Bandaid Icon - Vaccination Icon

Kinakailangan ang katibayan ng pagbabakuna sa COVID-19 at personal na ID.

Hihingin sa lahat ng indibidwal edad 5+ na magbigay ng katibayan ng ganap na pagbabakuna sa COVID-19 upang makapasok sa YBCA. Dapat ding magbigay ng ID na may litrato ang bawat taong edad 18+.

Hindi pa nabakunahan? Bumisita sa vaccines.gov para sa lokal na mga mapagkukunan at impormasyon.

Mask Icon

Kinakailangan ang mga mask para sa lahat ng edad 2+.

Mangyaring magsuot ng mask na tumatakip sa inyong ilong at bibig sa lahat ng oras. Inirerekomenda ng YBCA ang N95 o katulad na mask. Kinakailangan ang paggamit ng mask para sa lahat ng tauhan at bisita edad 2+ anuman ang katayuan ng pagbabakuna. Ibibigay ang mga mask sa lahat kung kinakailangan.

Mangyaring bisitahin ang website ng CDC para sa karagdagang mga mapagkukunan ng mask at impormasyon.

Salamat sa pagtulong na mapanatiling malusog ang ating komunidad.

Mga Madalas Itanong

Pagbabakuna


Dapat ganap na bakunado ang bawat taong edad 5+, na nangangahulugan na lumipas na ang hindi bababa sa 14 na araw kasunod ng ikalawang dosis ng Pfizer o Moderna na mga bakuna, o minimum na 14 na araw kasunod ng iisang dosis na Johnson & Johnson na bakuna.

Hindi pa nabakunahan? Tingnan ang lokal na mga mapagkukunan at impormasyon.

Ayon sa patnubay ng SFDPH, bago pumasok sa YBCA, maaari kayong magpakita ng isang papel na card ng pagbabakuna, isang litrato ng balidong card ng pagbabakuna, o digital na card ng pagbabakuna, pati na rin isang personal na ID (para sa mga bisita na 18+).

Kabilang sa mga balidong form ng katibayan ng pagbabakuna ang:

  • Orihinal, kopya, o elektronikong litrato ng card ng pagbabakuna ng CDC (o katulad na dokumentasyon na ibinigay ng isa pang hurisdiksyon ng banyagang gobyerno).
  • Dokumentasyon mula sa isang provider ng pangangalaga ng kalusugan.
  • Makukuha ang personal na digital na rekord ng bakuna sa COVID-19 na ibinigay ng Estado ng California sa pagpunta sa https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov
  • Personal na digital na rekord ng bakuna sa COVID-19 na ibinigay ng isa pang Estado, lokal, o mga hurisdiksyon ng banyagang gobyerno.
  • Personal na digital na rekord ng bakuna sa COVID-19 na ibinigay ng isang aprubadong pribadong kompanya.

Nagkabisa ang katibayan ng pagbabakuna sa YBCA simula noong Huwebes, Nobyembre 4, 2021 at magkakabisa hanggang sa susunod na abiso. Ia-update ang patakarang ito kung kinakailangan upang isama ang kasalukuyang mga lokal na patakaran sa kalusugan at kaligtasan.

Itinatatag ng YBCA ang katulad na patakaran ng beripikasyon ng pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga tauhan, kasama sa lugar, bisita, o iba pa. Ililista sa bawat indibidwal na pahina ng kaganapan ang mga karagdagang patakaran sa kalusugan at kaligtasan para sa mga kasamahan sa komunidad at komersyal na umuupa.

Hindi nag-aalok ang YBCA ng mga akomodasyon para sa mga hindi bakunadong indibidwal.

Mga Mask


Oo. Dapat magsuot ang lahat ng mask sa loob sa lahat ng oras, anuman ang katayuan ng pagbabakuna.

Oo. Kailangan pa rin ang mga mask para sa lahat, maliban kung aktibong kumakain o umiinom. Mangyaring isuot ang inyong mask habang hindi na kayo kumakain.

Mangyaring bisitahin ang website ng CDC para sa karagdagang mga mapagkukunan ng mask at impormasyon.

Paglilinis at HVAC


Oo. Madalas na nililinis at dinidisimpekta ang mga ibabaw, rehas, banyo, at lugar na inuupuan.

Gumagamit ang YBCA ng MERV 13 na mga filter o mas mataas na inirerekomenda ng CDC sa lahat ng aming HVAC system. Hangga’t sa pinakamatagal na maaari, pinapapasok namin sa aming mga gusali ang hangin mula sa labas. Mananatiling bukas ang mga pinto at bintana sa aming mga lugar kapag maaari upang makabuluhang mabawasan ang panganib ng pagkalat sa komunidad ng COVID-19.

Mangyaring bisitahin ang website ng CDC para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga alituntunin sa paglilinis at mga rekomendasyon sa sirkulasyon ng hangin.