Tingnan ang page na ito sa Ingles, Espanyol, o Chinese.

Malugod at ligtas na pagtanggap sa iyong pagbabalik sa YBCA

Sa YBCA, patuloy namin pinaprayoridad ang kalusugan at kapakanan ng ating komunidad.
Tumulong na alagaan ang isa’t isa:

Nabakunahan:

Opsyonal ang pagsusuot ng mask.

Opsyonal sa mga nabakunahang indibidwal ang pagsusuot ng mask sa aming mga pampublikong lugar.

Hindi namin tatanungin ang tungkol sa status ng pagpapabakuna.

Mandatoryo sa lahat ng tauhan sa mga gusali ng YBCA ang pagsusuot ng mask habang ginagawa ang kanilang mga trabaho.

Ang mga bisitang papasok sa mga lugar na para lang sa mga tauhan ay kinakailangang magsuot ng mga mask anuman ang status ng kanilang pagpapabakuna.


Hind nabakunahan:

Habang nasa loob ng gusali, magsuot ng mask na tumatakip sa iyong ilong at bibig sa tuwina.

Ayon sa mga alituntunin ng lungsod, kinakailangang magsuot ng mga mask sa aming mga lugar ang mga indibidwal na hindi pa nabakunahan.

Mandatoryo sa lahat ng tauhan sa mga gusali ng YBCA ang pagsusuot ng mask habang ginagawa ang kanilang mga trabaho.

Ang mga bisitang papasok sa mga lugar na para lang sa mga tauhan ay kinakailangang magsuot ng mga mask anuman ang status ng kanilang pagpapabakuna. 

HVAC:

Gumagamit ang YBCA ng MERV 13 filters o mas mataas rito sa buong HVAC system namin.

Hangga’t sa pinakamatagal na maaari, pinapapasok namin sa aming mga gusali ang hangin mula sa labas.

Kapag maaari, pinapanatili naming bukas ang mga pintuan at bintana sa aming mga lugar.


Makipagtulungan sa amin na panatilihing malusog ang ating komunidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas sa sakit:

Magpabakuna

Manatili sa bahay kung may sakit at makipag-ugnayan sa iyong doktor!

Papasukin ang sariwang hangin

Maghugas ng iyong mga kamay


Photo by LexMex Art.