View this page in Chinese, English, or Español

MAHAHALAGA ANG MGA ARTIST NA NAGPAPAKILOS SA PAGBUTI NG EKONOMIYA

“Talagang kritikal ang sining sa ating lokal na ekonomiya at mahalagang bahagi sa ating pangmatagalan na pagbawi. Kung tutulungan nating makabawi ang sining, tutulong ang sining na makabawi ang San Francisco. Ang bagong programang ito ay isang makabagong pagsisikap upang matulungan ang ating malikhaing sektor na malampasan itong mapanghamon na panahon, at makabalik nang mas malakas at mas matatag kaysa dati.” – Ang Kagalang-galang na Alkalde London Breed

Nakabuo ang sektor ng sining at kultura ng San Francisco ng $1.45 bilyon sa taunang gawaing pang-ekonomiya habang sinusuportahan ang halos 40,000 regular na trabaho bago magka-COVID. Bagaman walang kapaguran silang nagtrabaho noong nakalipas na taon, ang mga artist, mga manggagawang pangkultura, at mga gumagawa, partikular na ang mga komunidad na itinuring na hindi mahalaga, na napaharap sa pinakanakakahiyang epekto sa pinansyal na sanhi ng pandemyang COVID-19. Hindi kayang sustinihan ang mga epektong ito, kaya kami sa YBCA ay nagpabilis ng pagbuo ng mga istruktura ng ekonomiya na susuporta sa aming mga artist, lunsod, at sa aming mga mamamayan.

Para suportahan ang pamumuhay at pagtatrabaho ng mga artist sa Lunsod ng San Francisco sa panahon ng nagpapatuloy na pandemyang COVID-19, ang Opisina ng Pagkakapantay-pantay ng Lahi (Office of Racial Equity) sa Komisyon sa Karapatang-Pantao ng San Francisco (Human Rights Commission), ang Pagkakaloob ng Epekto ng mga Sining (Arts Impact Endowment—na magkasamang pinondohan ng San Francisco Arts Commission (SFAC) at Pagkakaloob para sa mga Sining (Grants for Arts)—at nagsama-sama ang YBCA para maglunsad ng Guaranteed Income Pilot para sa Lunsod ng San Francisco.

Paano ito gumagana

HAKBANG 1

Mag-apply Online

Magsisimula ang aplikasyon sa Marso 25, 2021

Mag-apply bago sumapit ang Abril 15, 2021 sa ganap na 11:59pm

HAKBANG 2

Kumpirmahin ang Pakikibahagi

Aabisuhan ang mga kasali kung sila ay napiling makibahagi bago sumapit ang Abril 20, 2021

Dapat kumpirmahin ng mga naabisuhan ang kanilang pagsali bago sumapit ang Mayo 4, 2021

(Aabisuhan ang lahat ng aplikante tungkol sa katayuan ng kanilang aplikasyon bago sumapit ang Mayo 11, 2021)

HAKBANG 3

Mabayaran ang mga Artist

Matatanggap ng mga kumpirmadong kasali ang unang pagbabayad ng cash sa o bago sumapit ang Mayo 21, 2021

Gagawin ang mga kasunod na pagbabayad sa unang Biyernes ng bawat buwan mula Hunyo 2021 hanggang Oktubre 2021

Sarado na ang pagbibigay nang aplikasyon.

Alam namin na ang mga artist ay mahalagang ahente ng panlipunang pagbabago: kapag sila ay may-access sa sapat na mga mapagkukunan, napapatibay nila ang mga komunidad at napapasulong ang mga resultang kalusugan at kapakanan ng komunindad. Sa loob ng anim na buwan, magbibigay ang Guaranteed Income Pilot ng buwanang bayad na $1,000 sa 130 kuwalipikadong artist sa San Francisco. Dapat matugunan ng mga aplikante ang mga kinakailangan sa pagiging kuwalipikado na nakatala sa ibaba para makasali sa Pilot.

Sino ang kuwalipikado?

Dapat na ikaw ay:

Isang adulto (18 taong gulang pataas) residente ng San Francisco sa kuwalipikadong zip code

Isang artist na ang kasanayang artistiko ay nakaugat sa itinuturing na hindi mahalagang komunidad
Para sa programang ito, ang isang artist ay isa na aktibong nakikibahagi sa komunidad sa pamamagitan ng musika, sayaw, malikhaing pagsulat, biswal na sining, sining sa performance, instilasyon, potograpiya, tiyatro, o pelikula. Hinihimok din na mag-apply ang mga artist na nagtuturo, mga edukador ng mga sining, at mga manggagawa ng gawang-kamay na pangkultura at mga gumagawa.

Napapaharap sa pagkawala ng kinikita dahil sa pandemyang COVID-19

Pagsusuri kung kuwalipikado ang kinikita

Kalkulahin ito gamit ang talahanayan sa ibaba
Para sa programang ito, ang isang aplikante ay “income qualifying” kung ang kita ng kanilang sambahayan ay nasa ilalim ng limitasyon ng kuwalipikadong kita.

Ilang katao, kasama na ang sarili mo, ang umaasa sa iyong kita noong 2020? (Kita ng Sambahayan)Limit ng Kuwalipikadong Kita*
1$60,900
2$69,600
3$78,300
4$87,000
5$94,000
*Tiniyak ng Kagawaran ng Pabahay at Pag-develop ng Urban na Napakababa ng Kita na limit para sa San Francisco

TALAORASAN

Marso 25 – Pagbubukas ng aplikasyon

Abril 15 – Pagsasara ng aplikasyon

Abril 20 – Aabisuhan ang mga kuwalipikadong aplikante na sila ay napili

Mayo 4 – Ang takdang petsa para sa pagkompirma ng pakikilahok ng mga napiling aplikante

Mayo 11 – Lahat ng aplikante ay aabisuhan patungkol sa katayuan ng kanilang aplikasyon

Mayo 21 – Unang pagbabayad ng cash

Hunyo 4 – Pangalwang pagbabayad ng cash

Oktubre 1 – Panghuling pagbabayad ng cash

Bagaman nakapokus ang Pilot sa lahat ng artist na napapaharap sa kawalang-katiyakan sa pinansyal na dulot ng pandemya, bumubuo kami ng isang komprehinsibo at nakasentro sa komunindad na estratehiya sa pag-abot na titiyak na maaabot namin ang mga taong naapektuhan nang husto, kabilang na ang ating Itim at Katutubong mga Tao na Iba’t iba ang Kulay (Black and Indigenous People of Color, BIPOC), Dayuhan, May Kapansanan, at mga komunidad ng artist na LGBTQ+. Nagpapaaninag ang estratehiyang ito sa pag-abot sa Lehislasyon sa Pagkakaloob ng Pangkulturang Pagkakapantay-pantay ng San Francisco (Cultural Equity Endowment Legislation) at ang Grantmakers sa Pagkakapantay-pantay sa Lahi na mga Sining (Art’s Racial Equity) sa Pahayag sa Layunin ng Pagpopondo sa mga Sining (Arts Funding Statement of Purpose).

Makakatulong sa amin ang mga natututunan namin mula sa Pilot na maunawaan kung gaano ang epekto ng garantisadong kita sa kakayahan ng mga artist na magpokus sa malikhaing gawa at muling makapagbigay sa kanilang mga komunidad. Ipinagmamalaki ng YBCA ang makapaglingkod bilang tagapagpatupad para sa kauna-unahang Guaranteed Income Pilot para sa mga artist at sa pagkaalam na ito lamang ang nag-iisang hakbang patungo sa pagbuo ng isang nasusustinihan na ekonomiya para sa mga artist sa aming komunidad.

MGA MADALAS NA ITINATANONG

Ano ang Garantisadong Kita (Guaranteed Income)? 

Ang garantisadong kita ay isang pang-ekonomiyang modelo na nagbibigay ng regular, walang kondisyong mga pagbabayad ng cash sa mga indibidwal o sambahayan. Ang uring ito ng programa ay iba sa iba pang social safety net na pagsasagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuloy-tuloy, nahuhulaang daloy ng cash sa mga tatanggap na gagastusin nila habang nakikita nilang angkop nang walang limitasyon. 

Ang partikular na Pilot na ito, na kinasihan ng mga proyektong garantisadong kita na kumikilos sa buong United States, ay nagbibigay ng walang kondisyong cash na bayad na tulong sa sakuna sa mga artist na nakakaranas ng kawalang kaseguruhan sa pinansyal dahil sa pandemya.

Nakabatay sa pangako ng YBCA sa mga artist bilang mahalagang tagapagtaguyod ng kapakanan ng ekonomiya. Ang Eksperimentong Garantisadong Kita (Guaranteed Income Pilot) ay nakipagkaisa sa pambansang kilusan na suportado ng mga opisyales ng lunsod, mga policymaker, mga lider ng komunidad, at mga aktibista na nagsisikap na makapagbigay ng katatagan sa ekonomiya para sa mga taong nasa aming komunidad na namumuhay sa kakaunting pinansyal. Ang eksperimento ng YBCA ay magiging unang proyektong garantisadong kita na nakapokus lamang sa mga artist.


Ano ang mga eligible zip code at paano tinitiyak ang mga ito?

Ang eligible zip code para sa mga Pilot na ito ay: 94102, 94110, 94112, 94124, 94134, 94103, 94107, 94109, 94115, 94117, 94130, 94158, at 94108.

Tiniyak ang mga eligible zip code sa pamamagitan ng data ng lunsod ng San Francisco tungkol sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng pandemyang COVID-19 (ayon sa tiniyak ng case account) at sa pamamagitan ng mga opinyon mula sa komunidad ng sining ng San Francisco at mga organisasyong pangkultura.

Para maunawaan ang higit tungkol sa mga epekto ng COVID-19 sa San Francisco, magpunta sa DataSF.org/COVID19.


Paano pipiliin ang mga aplikante? 

Kasunod ng pagsasara ng pagkakataon para sa pag-apply sa Abril 15, 2021, 130 aplikante na nakakatugon sa pamantayan ng pagiging kuwalipikado  ang pipiliin nang random.


Kung mapipili ako, paano ako makakatanggap ng mga bayad na cash?

Maaari mong piliin na makatanggap ng mga bayad sa pamamagitan ng direktang deposito o isang prepaid na debit card.


Paano kung nawalan ako ng tirahan o napapaharap sa kawalan ng kaseguruhan sa tirahan?

Puwede ka pa ring mag-apply! Hinihimok naming mag-apply mula sa mga artist na nakatira sa San Francisco, kabilang na ang mga nawalan ng tirahan.


Ano ang talaorasan para sa pagbabayad?

Kung napili kang sumali, makakaasa kang makatanggap ng unang bayad sa Mayo 21, 2021. Ang pangalawang pagbabayad ay sa ika-4 ng Hunyo. Gagawin ang mga kasunod na pagbabayad sa unang Biyernes ng bawat buwan, hanggang Oktubre 1, 2021. 


Makakaapekto ba ito sa aking mga buwis o sa mga pampublikong benepisyo?

Ayon sa mga tagubilin ng IRS, hindi ka kailangang mag-ulat ng mga pagbabayad sa kuwalipikadong tulong sa sakuna sa iyong mga buwis. No 1099 form ang gagamitin para sa Pilot na ito.

Para sa mga benepisyo, masasagot lamang ang mga tanong na ito depende sa kaso, dahil magkakaiba ang kalagayan ng indibidwal. Hindi namin magagarantiyahan na ang mga bayad na ito mula sa Pilot ay hindi ibibilang sa pagiging kuwalipikado sa mga benepisyo. Hinihimok ka namin na makipag-usap sa mga tagapayo sa benepisyo kung may mga tanong ka tungkol sa espesipikong sitwasyon.


Bakit pinangangasiwaan ng YBCA ang Guaranteed Income Pilot?

Nagdisenyo ang YBCA at nagpatupad ng maraming pagkakaloob, pagpopondo, at mga programang open call. Marami sa mga programang ito ay nakapokus sa mga modelo ng pagpopondo para mamuhunan sa mga artist, organisasyon, at komunidad na kulang sa pondo, kabilang na ang BIPOC at mga komunidad ng LGBTQ+. 

Sa mahigit apat na taon ng aming programang YBCA Fellows, nagdisenyo kami at nagpatupad ng mga open call at nagpondo ng 240 Fellows, 70% ng mga natukoy bilang mga tao na iba’t iba ang kulay.

Noong Abril 2020, sa pagsisimula ng pandemyang COVID-19, gumawa ang YBCA ng mabilis na tugon na pondo sa relief sa pakikipagtulungan ng ZooLabs, Always Wint Together, at Black Joy Parade. Nagkaloob kami ng 345 grants, at 80% ng mga binibigyan ay natukoy bilang BIPOC at 25% ay natukoy bilang LGBTQIA+. 

Noong Oktubre 2020, nakatanggap ang YBCA ng $250,000 para lumikha ng BIPOC artist-led Giving Circle, isang anyo ng nakikibahaging pilantropo kung saan ang mga artist ay may lubos na pagmamay-ari sa disenyo ng kinalap na pondo at sama-samang magpapasya kung saan magbibigay at/o mamumuhunan. 


Sino ang nagpopondo sa Guaranteed Income Pilot?

Ginawang posible ang eksperimentong ito sa pamamagitan ng pagbibigay na ipinagkaloob sa YBCA mula sa San Francisco Arts Commissions’ Arts Impact Endowment, na itinatag sa pamamagitan ng Proposition E, para magbigay ng pondo sa mga inisyatibo ng komunidad. Ang mga pondo ng Arts Impact Endowment ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng planong pakikibahagi sa komunidad at Cultural Service Allocation Plan na magkasamang binuo ng SFAC at Grants for Arts para tiyakin na ang mga inisyatibo ay nakakatugon sa mga pangangailangan ng komunidad at nagpapaaninag ng mga prayoridad sa pagkakapantay-pantay.


Paanong ang Pilot na ito ay nagpapaaninag sa pangako sa pagkakapantay-pantay ng San Francisco?

Nagpopokus ang Pilot sa mga pangangailangan ng mga artist na hindi gaanong naipapakilala na kapos sa pinansyal. Kabilang sa mga artist na ito ang mga mabababa ang kita, pati na ang Itim, Indigenous, at lahat ng tao na iba’t iba ang kulay (BIPOC), dayuhan, mga artist na LGTBQ+ at mga artist na may kapansanan, ipinapaaninag ang Cultural Equity Endowment Legislation at ang Grantmaker sa Racial Equity ng Sining sa Arts Funding Statement of Purpose.

Nakapangako ang San Francisco sa pagkompronta sa kawalang pagkakapantay-pantay sa kultura at sa pagbuo ng mabisang mga estratehiya para dalhin tayong lahat tungo sa pagkakapantay-pantay na hinaharap. Dinisenyo ang Pilot na ito para maabot ang mga artist na malalim ang pagkakaugat at nagpapaaninag ng mga komunidad na trinato na hindi gaanong mahalaga.


Mayroon ka bang anumang karagdagang mapagkukunan para sa mga artist at sa mga residente ng Bay Area na naapektuhan ng COVID-19?

Oo, iniimbitahan ka namin na bisitahin ang ArtistPowerCenter.org at piliin ang “I Want Relief Funds” kung saan regular naming ina-update ang impormasyon sa mga pondo ng relief na available sa mga artist.

Para sa mga gustong makipag-usap sa pinansyal na tagapaggabay, hinihimok ka naming lumapit sa Smart Money Coaching. Ang Smart Money Coaching ay libre at kompidensyal na one-on-one na coaching program na pampinansyal. Puwede kang makipagkita sa isang sertipikadong pinansyal na tagapaggabay na tumutulong na asikasuhin ang iyong mga hamon at tunguhin sa pinansyal at tulungan kang i-navigate ang lumilitaw na mga epekto sa pinansyal ng COVID-19. Tawagan ang 877-256-0073 o magpunta sa online para magpaiskedyul ng video appointment o tawag. Available ang mga serbisyo sa pagsasalin.

Mga Tanong?

Puwede ninyo kaming kontakin sa pilot@ybca.org.